POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o ochronie prywatności | Obowiązuje od 30.10.2021r.

Witaj, nazywam się Michał Szamszur i prowadząc działalność pod marką SOLIDER oferuję Ci swoje usługi w zakresie wykończenia wnętrz. Może tez okazać się również, że to ty realizujesz usługi dla mnie. Niniejsza informacja o prywatności ma na celu poinformowanie Ciebie o tym, w jaki sposób zbieram, wykorzystuję, ujawniam i przechowuję informacje, które mogą identyfikować Ciebie jako osobę fizyczną („Dane osobowe”), gdy:

▪ korzystasz z mojej Witryny Internetowej,

▪ śledzisz moją aktywność na kontach społecznościowych,

▪ korzystasz w jakikolwiek sposób z moich usług i produktów lub ja korzystam z twoich usług i produktów.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Szamszur, prowadzący działalność pod marka Solider, pod adresem ul. Brzozowa 7h/94 52-200 Wysoka, NIP 6112154036 REGON: 231187689, dalej Solider lub Ja. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych proszę o kontakt ze mną poprzez wybrany przez Państwa kanał komunikacji:

▪ pod adresem korespondencyjnym: ul. Brzozowa 7h/94 52-200 Wysoka

▪ pod nr telefonu: +48 883 943 717 lub

▪ pod adresem e-mail: kontakt@solider.info.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH i PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH Jeśli przekazujesz mi swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonywania umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych.

Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach:

1. zawarcia umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

2. nawiązania i utrzymania relacji biznesowych z kontrahentem, za Twoim pośrednictwem, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

3. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 5. w celu promowania, informowania o realizowanych usługach i w tym zakresie prowadzonej analityce odwiedzin witryny internetowej oraz profili w mediach społecznościowych (optymalizacji doboru oferowanych produktów, ich modyfikacji, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o profilu biznesowym i konsumenckim naszych klientów) gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

6. oferowania Klientom usług marki Solider (marketing), gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a gdy komunikacja odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną dodatkowo na podstawie Państwa zgody – na podstawie art. 10 uśude oraz art. 172 ust.1 prawa telekomunikacyjnego

7. gdy wyrazisz zgodę w innych celach przetwarzania, zdefiniowaną jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie Twojej woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona [poczta e-mail, oświadczeniem na dokumencie papierowym itp.]. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody będę przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub uprawnienie do reprezentacji Kontrahenta w relacjach biznesowych ulegnie wygaśnięciu.

ŹRÓDŁA DANYCH Twoje dane są pozyskiwane:

▪ w ramach wykonywania umowy zawartej z Tobą lub Kontrahentem, którego reprezentujesz;

▪ ze źródeł publicznie dostępnych w tym mediów społęcznościowych;

▪ bezpośrednio od Ciebie w ramach komunikacji w związku z działalnością przeze mnie prowadzoną.

ZASADY GROMADZENIA DANYCH Jeśli reprezentujesz w relacjach biznesowych Kontrahenta to oznacza, iż Twoje dane osobowe otrzymuję od Kontrahenta lub bezpośrednio od Ciebie w ramach naszej komunikacji. Przetwarzam wówczas Twoje:

▪ dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Państwo reprezentują, stanowisko/funkcję),

▪ dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania, zakres spraw, którymi się Państwo w łączącej nas z Kontrahentem relacji zajmują),

▪ dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Twoje dane pozyskuję również z publicznego profilu społecznościowego Facebook oraz aktywności podjętych na moim Fanpage’u.

Jako Użytkownik mojej Witryny internetowej możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie dla naszych Witryn. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane w Serwisie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na Witrynę.

Podczas pierwszej wizyty na Witrynie Internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Ustawienia cookies zmienić można z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć [wyczyścić] pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

UWAGA. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

a. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w moim imieniu na podstawie zawartej ze mną umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu IT, obsługi finansowo-księgowej, usługi hostingu strony internetowej, obsługi serwera poczty elektronicznej, inne usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej;

b. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe przeze mnie udostępnione we własnym imieniu, w zakresie uzasadnionym przepisami prawa regulującymi obszar ich działalności np. kancelarie prawne, poczta polska, banki, instytucje płatnicze;

c. inne podmioty, które wykażą podstawę prawną do ich pozyskania.

Powinieneś wiedzieć, że w zakresie przetwarzania danych na potrzeby analityki statystycznej prowadzonej z pośrednictwem Facebook administruję Twoimi danymi osobowymi wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland Ltd.”). Z Facebook Ireland Ltd. możesz skontaktować się pod adresem: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland Kontakt z inspektorem ochrony danych firmy Facebook Ireland Ltd. https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z Kontrahentem, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego – 5 lat od zakończenia roku podatkowego). W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Ci prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY I NIE BĘDĄ PROFILOWANE

TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ TRANSFEROWANE POZA KRAJE UE/EOG

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane, jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

do usunięcia danych – żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie (art. 17 RODO);

do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw wniesionego przez Ciebie sprzeciwu;

do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Stowarzyszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).